Usnesení 10. členské schůze ČAEK

1 /19
30/1/2019

Usnesení 10. členské schůze        


České asociace elektronických komunikací z. s.


 


konané dne 30. ledna 2019 v Praze


  


 


1.   10. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 30. ledna 2019 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku písemnou pozvánkou ze dne 2. listopadu 2018.


 


2.   Členská schůze:


2.1.      Schválila zprávu předsedy spolku o činnosti ČAEK v roce 2018, s výhledem činnosti v roce 2019.


2.2.      Schválila doplněný a upravený Strategický dokument 2017/2019.


2.3.      Vzala na vědomí informaci předsedy rady o činnosti rady v roce 2018.


2.4.      Schválila rozpočet asociace na rok 2019, včetně závěrečného účtu za rok 2018 a struktury členských příspěvků na rok 2019.


2.5.      Schválila převod hospodářského zisku v roce 2018 do kapitálu spolku na rok 2019.


 


3.   Členská schůze:


·         zvolila představenstvo spolku ve složení:


Michal Frankl, Miloš Koděra, Michal Mizera, Martin Orgoník, Marcel Procházka, Kateřina Rufer, Filip Šváb;


·         vzala na vědomí rezignaci rady a zvolila novou radu ve složení:


Viktor Filip, Hana Gawlasová, Jana Hays, Antonín Hedrlín, Martin Kavěna, Michal Krejčík, Josef Pivoňka, Jan Stárek, Libor Šeda, Zdeněk Vorel.


 


4.   Členská schůze udělila výroční ceny ČAEK za rok 2018:


·         Marku Ebertovi;


·         Petře Holubičkové;


·         kolektivu autorů publikace Právo informačních technologií.


 


5.   Členská schůze ukládá předsedovi spolku, aby 


5.1.      na základě jednání členské schůze a její všeobecné rozpravy předložil představenstvu doplněný návrh programu činnosti spolku v roce 2019 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů;


5.2.      příští členské schůzi předložil formou informace přehled, jakým způsobem  bude ČAEK realizovat důslednou implementaci Strategického dokumentu 2017/2019;


5.3.      do konce 1. pololetí 2019 předložil představenstvu návrh úprav rozpočtu na rok 2019 s přihlédnutím k výsledkům hospodaření v tomto období.


 


6.   Členská schůze děkuje předsedovi spolku JUDr. Zdeňku Vaníčkovi za dvacetileté úspěšné vedení asociace a oceňuje jeho činnost jako předsedy a osobní přínos pro asociaci a sektor elektronických komunikací v České republice. 


 


 


Ověřovatelé valné hromady: JUDr. Antonín Hedrlín, PhD, JUDr. Michal Krejčík


 


 


Zdeněk Vaníček


předseda a statutární zástupce zapsaného spolku


Česká asociace elektronických komunikací


 


 


V Praze dne 30. ledna 2019


 

2/2/2019

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/   

27/1/2019

Začlenění ČAEK do HK

Představenstvo Hospodářské komory schválilo 23. ledna 2019 začlenění ČAEK do HK. V nejbližší době se uskuteční schůzka zástupců ČAEK s představiteli HK za účelem projednání rozsahu členství a vzájemné spolupráce. Zdeněk Vaníčekpředseda spolku 27. ledna 2019

27/1/2019

Informace a údaje nezbytné pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), tento právní předpis svěřil Českému telekomunikačnímu úřadu kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací.Zákon transponoval do českého…

19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…