18. výroční konference ČAEK 2018 - Praha, 31. května 2018

6 /18
6/6/2018

Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky


 


Výroční konference ČAEK a ČTÚ


 


Ve čtvrtek 31. května 2018 proběhla v příjemném prostředí Hotelu Don Giovanni v Praze již 18. výroční konference České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK), ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Tématem konference byl Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky.


Cílem diskuze o obsahu tohoto strategického dokumentu, který je součástí akčního plánu EU „Digitální agenda pro Evropu“ z roku 2010, má nahradit předpisový rámec EU pro sítě a služby elektronických komunikací z roku 2002, po jeho celkové revizi z roku 2009, a zároveň přispět ke sjednocení evropského digitálního trhu, bylo shrnout všechny relevantní poznatky a připravit je k prezentaci odpovědným zástupcům naší legislativy a exekutivy.


V letošním roce slaví ČAEK 20 let své existence, a tak mělo i úvodní slovo slavnostní charakter. Pronesli je již tradičně předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a předseda ČAEK Zdeněk Vaníček, který poděkoval všem spolupracovníkům za odvedenou práci a podporovatelům asociace za přízeň. Na úvod promluvil také vzácný host, Jaroslav Zajíček, velvyslanec a Zástupce stálého představitele ČR při EU, stálý představitel ČR v COREPER I. Vyzdvihl jednak klíčovou roli Kodexu v posilování evropské konkurenceschopnosti a zároveň důležitost správné transpozice na vnitřním trhu, která nepovede ke vzniku zbytečných překážek.


Před zahájením prvního diskuzního bloku vystoupil také Ondřej Malý, náměstek člena vlády pro internetizaci České republiky z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Uvedl, že přestože máme dle statistik ve srovnání s EU nadprůměrné pokrytí ultrarychlým internetem (60% pokrytí rychlostí 100 Mb/s a více), v jeho využívání jsme stále pod evropským průměrem. Na českém trhu se sice projevují značné investice do infrastruktury, ale je potřeba zlepšovat marketing samotných operátorů a úkolem dále zůstává i usnadňování výstavby.


Do panelové diskuze prvního diskuzního bloku přijali pozvání významní zahraniční hosté: Vladimír Kešjar, předseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Slovensko); Ervin Kajzinger, Co-chair, Regulatory Framework Expert Working Group BEREC (Maďarsko); Ignacy Swiecicki, Head of Unit International Telecommunications Policy, Ministry of Digital Affairs (Polsko). Českou účast diskuzního bloku doplnili Marek Ebert, ředitel sekce regulace ČTÚ, a Petra Holubičková, attaché Stálého zastoupení ČR při EU. Diskutovány byly zásadní momenty Kodexu a předpoklady i očekávání jeho transpozice do právních řádů jednotlivých členských států EU.


Účastníci diskuze se shodli, že významným momentem Kodexu je zejména nový přístup k budování infrastruktury. Celkově byl Kodex zhodnocen jako nástroj, který na vnitřní trh přinese spíše evoluci než revoluci. Klíčovým tématem pro všechny byla správná implementace na vnitrostátní úrovni a adekvátní časová lhůta pro ní. Petra Holubičková ve svém zajímavém příspěvku seznámila účastníky s celkovým vývojem projednávání Kodexu a náročností prosazování stanovisek jednotlivých členských států. Upozornila také na to, že dosud neexistuje konsolidované znění Kodexu, že některé jeho body zůstávají neuzavřeny a budou se ještě počátkem června projednávat. Jedním z nich je právě transpoziční lhůta. Kontroverzním tématem, které přišlo z Evropského parlamentu a kterým přijetí Kodexu podmiňuje, je regulace mezinárodního volání. Dle Petry Holubičkové zatím není jasné, jak bude taková regulace přesně vypadat, ale předsednictví si alespoň vymezilo ústupky v jiných problematických bodech.


V druhém diskuzním bloku měli posluchači možnost poslechnout si názory na Kodex a jeho transpozici od významných odborníků z oboru práva a soudnictví. Panelové diskuze se účastnili Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, předseda senátu, Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Národní harmonizace nebude dle doc. Polčáka zejména v ČR lehká: bude nutné správně „přeložit“ obecně platné formulace, nejen pouze „otrocky“ převést do vnitrostátního právního předpisu. Obavy ze správného výkladu Kodexu a zejména důležitost širší debaty při vnitrostátní transpozici zmínila v panelové diskuzi také Eva Martincová, Senior Public Affairs Specialist, T-Mobile Czech Republic a.s. Posledním diskutujícím byl Jan Diblík, partner z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s r.o.; i pro něj byl klíčovým tématem způsob implementace Kodexu, a to zejména s ohledem k tomu, aby byla zachována přehlednost vnitrostátní právní úpravy.


Slavnostní atmosféru výroční konference ČAEK dovršilo předání diplomů udělených Výročních cen ČAEK za rok 2017.


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


info@cacc.cz


 


6. června 2018


 


 


Poznámka:


 


3. července 2018


Článek o 18. výroční konferenci ČAEK 31. května 2018 je též obsahem čísla 2/2018 časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE:


 


KODEX ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A JEHO TRANSPOZICE V PRÁVNÍM ŘÁDU ĆESKÉ REPUBLIKY


 


VÝROČNÍ KONFERENCE ČAEK VE SPOLUPRÁCI S ČTÚ


Časopis TELEKOMUNIKACE & ICT, číslo 2/2018, ročník LV, ISSN 2570-8570, On-line ISSN 2570-8589, str. 19 - 21, vyšlo 27. června 2018 


 

19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…

19/1/2019

Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční…

12/1/2019

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné…

5/1/2019

Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1971

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 usiluje o…