ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby

8 /18
25/8/2018

V Praze dne 16. srpna 2018


 


ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby


 


Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů, částce 86, zveřejněn zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Česká asociace elektronických komunikací z. s., která sdružuje operátory podnikající v sektoru elektronických komunikacích a souvisejících oborech, přijetí zákona uvítala.


 


Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací obsahuje jako jednu ze svých podstatných částí speciální úpravu povolovacích procesů a postupů při získávání potřebných práv nutných nejen pro výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ale také infrastruktury elektronických komunikací. Změnou zákona, jehož návrh předložila skupina poslanců pod vedením poslance Martina Kolovratníka, snižuje byrokracii spojenou s výstavbou podzemních sítí elektronických komunikací a zkracuje tak dobu potřebnou pro získání nezbytných povolení k stavbě sítě a jejímu odpovídajícímu využívání.


„Navrženou změnu zákona považujeme za výrazný krok správným směrem“, uvedl místopředseda ČAEK Petr Josefi. „Zrychlení výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací je totiž nezbytným předpokladem pro digitalizaci veřejné i soukromé sféry a zachování konkurenceschopnosti České republiky, proto vítáme její schválení oběma komorami Parlamentu a vyhlášení ve Sbírce zákonů,“ dodává Petr Josefi.


O návrhu změny zákona byla vedena podrobná a zasvěcená diskuze, na níž se Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK) aktivně podílela. ČAEK oceňuje zejména pragmatický přístup předkladatelů návrhu novely a odbornost s jakou bylo projednávání změny zákona vedeno. Nová úprava vychází z obecné úpravy obsažené zejména ve stavebním zákoně, zákoně


o vyvlastnění a dalších právních předpisech. Přestože tyto obecné předpisy byly v poslední době novelizovány s cílem zefektivnit postupy správních úřadů tak, aby získání potřebných povolení pro výstavbu bylo jednodušší, rychlejší a zbytečně nezatěžovalo žadatele ani samotné správní úřady, problematika výstavby dopravní infrastruktury je natolik specifická, že ani stávající úprava v zákoně č. 416/2009 Sb., ani nově zaváděné či upravené instituty v obecné právní úpravě, zejména ve stavebním zákoně, nevedou k takové optimalizaci povolování a majetkoprávní přípravy staveb, aby došlo k jejich dostatečnému urychlení.


Další oblastí, která v praxi vede ke zbytečné administrativní zátěži, je zřizování, změna nebo zrušení práv odpovídajících věcným břemenům nebo práv stavby potřebným pro výstavbu infrastruktury, a to zejména postup, který vede k určení úplaty za tato práva.


„Smyslem nové právní úpravy je celkové zefektivnění procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací se současným zachováním adekvátní možnosti obhájit své zájmy všem dotčeným subjektům“, vysvětluje Michal Frankl, člen představenstva ČAEK.


Novela zákona nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


 


 


 


 


 


 


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


V Jámě 699/1 110 00 Praha 1 - Nové Město


 

3/11/2018

10. členská schůze ČAEK

 Podle článku 4.3. Stanov ČAEK představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. svolává  10. členskou schůzi spolku která se bude konat ve středu  30. ledna 2019 od 15,00 hodin Zdeněk Vaníčekpředseda spolku a statutární zástupce

5/8/2018

Výjezdní zasedání představenstva spolku

Výjezdní zasedání představenstva spolku se konalo 2. srpna 2018 v Týnci nad Labem - Vinařicích.Představenstvo se zabývalo výhledem činnosti ČAEK v druhém pololetí 2018, rozhodlo, že spolek uspořádá 21. listopadu 2018 společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí zasložení asociace (18. prosince 1998) a projednalo otázky v oblasti právotvorby,…

29/6/2018

Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 29. 6. 2018 Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby  Dne 29. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Asociace sdružující subjekty…

12/6/2018

Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu

Česká asociace elektronických komunikací z. s. předala Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR připomínky spolku k návrhu nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).Technický plán přechodu …