Jmenování čestného předsedy

12 /18
18/12/2018

18. prosince 2018


 


U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ocenilo


 


Zdeňka Vaníčka


  


za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku.


Listinu svědčící o tomto uznání představenstvo předsedovi spolku předalo při slavnostním zasedání a jubilejním obědě představenstva a rady dne 18. prosince 2018 v Praze.


Zdeněk Vaníček je jedním ze spoluzakladatelů asociace (18. prosince 1998) a byl zvolen jejím prvním prezidentem 14. ledna 1999. V souvislosti s přeměnou občanského sdružení v zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku se stal jeho předsedou a statutárním zástupcem.


Funkční období ukončí dnem 28. února 2019.


 


V Praze dne 18. prosince 2018


 


 


Zdeněk Vaníček


Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), doktorát evropského práva, člen zahraniční učené společnosti (FSCTE), čestný doktorát zahraniční univerzity. Pracoval jako právník, analytik a poradce zahraniční diplomatické mise, pozorovatel a hostující profesor mezinárodních vztahů a práva na zahraniční univerzitě (Kypr). Byl členem Ústavů a kateder Fakulty dopravní a Fakulty elektrotechnické ČVUT a spolupracoval též s dalšími vysokými školami a zahraničními akademickými institucemi. Věnuje se problematice evropského práva v oborech elektronických komunikací a mediální problematiky.


Byl jmenován a zvolen členem a čestným členem zahraničních vědeckých a učených společností a je držitelem několika zahraničních vyznamenání. Uveden v referenčních a biografických publikací („Who's Who“) v Británii, USA a Belgii. V roce 2007 obdržel u příležitosti životního jubilea mezinárodní ocenění.


Za sbírku básní vydanou v Londýně obdržel v roce 1998 Cenu Karla Hynka Máchy a v roce 2002 Cenu císaře Rudolfa II. Nositel ceny Masarykovy společnosti (1997). Má celoživotní zálibu ve výtvarném umění. Jeho obrazy jsou v mnoha galeriích a soukromých sbírkách po celém světě. Autor řady publikací v oboru, několika sbírek básní a knih humoristických povídek.


V roce 1998 byl spoluzakladatelem České asociace kabelových komunikací, v roce 2007 přejmenované na Českou asociaci elektronických komunikací. V letech 1999 – 2019 stál v jejím čele jako prezident občanského sdružení a předseda zapsaného spolku. Za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku, jej představenstvo u příležitosti 20. výročí založení ČAEK prohlásilo doživotním čestným předsedou.


Po skončení funkčního období, 28. února 2019, se pohotově a neprodleně nadsvětelnou rychlostí odebere do svého venkovského sídla, kde se cele oddá malířské tvorbě, literatuře, genealogii, astronomii a studiu kanonického a anglosaského práva, jakož i zkoumání endemických druhů flóry a fauny v Železných horách a přemítání o kvantové teorii gravitace.


 


23. prosince 2018

19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…

19/1/2019

Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční…

12/1/2019

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné…

5/1/2019

Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1971

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 usiluje o…