Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1971

1 /19
5/1/2019


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009


 


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 usiluje o vytvoření vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii a současně prostřednictvím posílené hospodářské soutěže zajišťuje vysokou úroveň investic, inovací a ochrany spotřebitele. Uvedená směrnice rovněž stanoví značné množství nových úkolů pro Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), jako je vydávání pokynů týkajících se řady témat, podávání zpráv o technických záležitostech, vedení rejstříků, seznamů nebo databází a vydávání stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu.Nařízení 2018/1971 (BEREC) vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. prosince 2018. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


Text nařízení:


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/…


 


EUR-LEX.EUROPA.EU

 19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…

19/1/2019

Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční…

12/1/2019

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné…

1/1/2019

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu  Do nového roku…